portfolio flows

EFG-Hermes: Egyptian Pound move likely to encourage portfolio flows
Business

EFG-Hermes: Egyptian Pound move likely to encourage portfolio flows

Following the shift in monetary policy, the Egyptian Pound is now more likely to encourage portfolio flows as the move…
Back to top button